Informace k otevření mateřské školy dne 12.4. 2021

Vážení rodiče,

vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy neobvyklá a pro nás všechny nová. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Prosím, pochopte požadavky školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Zde naleznete vše podstatné, co se bude týkat Vás a dětí při návratu do mateřské školy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

Do mateřských škol se vrací:
 děti, které mají povinné předškolní vzdělávání a to maximálně

15-ti dětí ve třídě

 děti pracujících rodičů v rámci IZS ( integrovaný záchranný systém)
 děti mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

/viz zde: priloha_892349012_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._ (1) /

 

 

 

PŘEDPOKLADY PRO OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
  2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provede jeho zákonný zástupce a které mu poskytla škola (dále
    jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
  3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí:

priloha_892349012_0_testovani diagram

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a
školských zařízeních.

https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE DYMOKURY:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách šatny  2x týdně. V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno.

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor šatny mateřské školy budou vpouštěny děti za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem.

Testování bude probíhat v prostorách naší šatny. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/,za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu.

V případě negativního výsledku se dítě zúčastní vzdělávání v mateřské škole.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Dle https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Instruktážní video k testování testy LEPU, které patrně škola obdrží.

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Přeji všem pevné zdraví a mnoho radosti.

Společně to zvládneme.

S pozdravem

Romana Sedláčková – ředitelka mateřské školy