Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

O přijetí nebo nepřijetí dítěte nerozhoduje pořadí, ve kterém byly doručeny přihlašovací dokumenty.

K předškolnímu vzdělávání jsou děti přijímány v pořadí dle následujících kritérií přijímacího řízení :

  1. Dítě s trvalým bydlištěm v obci Dymokury a spádové obce a obec Chotěšice, nastupující k povinnému předškolnímu vzdělávání              (k 31.8.2021 dosáhne věku 5 let)
  2. Dítě s trvalým bydlištěm v obci Dymokury a spádové oblasti, které dosáhlo k 31.8.2021 věku 4 let
  3. Dítě s trvalým bydlištěm v obci Dymokury a spádové oblasti, které dosáhlo k 31.8.2021 věku 3 let
  4. Dítě s trvalým bydlištěm v obci Dymokury a spádové oblasti, které dosáhlo k 31.12. 2021 věku 3 let
  5. Dítě s trvalým bydlištěm mimo obec Dymokury a její spádovou oblast nastupující k povinnému předškolnímu vzdělávání (k 31.8.2021 dosáhne věku 5 let)
  6. Dítě s trvalým bydlištěm mimo obec Dymokury a její spádové oblasti od nejstaršího po nejmladšího a dle volné kapacity mateřské školy

Spádovou oblastí obce Dymokury jsou obce Černá Hora, Svídnice.

V případě shody výsledků dle výše uvedeného  bude dále podle pomocných kritérií upřednostněno dítě, jehož sourozenec naši mateřskou školu již navštěvuje, dále pak dítě starší před mladším.

Ředitelka školy má nadále právo přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (např. dítě zaměstnaného  samoživitele/samoživitelky, dítě osiřelé, dítě ohrožené sociálním vyloučením).

Výsledky správního řízení budou uveřejněny po uplynutí zákonné lhůty (30 dnů od ukončení sběru žádostí) na webu školy a na úřední desce OÚ Dymokury formou seznamu registračních čísel přijatých dětí. Rozhodnutí o přijetí se zákonným zástupcům přijatých dětí vydává pouze na vyžádání.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno zákonným zástupcům poštou na uvedenou korespondenční adresu.